Algemene voorwaarden

Beukers Marketing & E-commerce is een dienstverlener die zich bezighoudt met digital marketing en de implementatie van webwinkels of platformen. Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden. Deze zijn altijd van toepassing als u gebruik maakt van de diensten van Beukers Marketing & E-commerce. 

Laatst gewijzigd op: 17 april 2023

Artikel 1.         Definities

1.1. Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.2. Beukers Marketing & E-commerce: gevestigd aan Dokter van Deenweg 108, 8025BK Zwolle en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81541465, ook te vinden op: https://joshuabeukers.com/nl/.

1.3. Dienst(en): dienst(en) zoals beschreven in de Overeenkomst.

1.4.Intellectuele Eigendomsrechten: rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten (waaronder uiteraard het auteursrecht dat rust op software), databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.

1.5. Materialen: alle websites, (web)applicaties, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en (andere) voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en de gegevensdragers waarop deze materialen zich bevinden.

1.6. Meerwerk: alle wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als Meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn.

1.7. Offerte: een Schriftelijk aanbod van Beukers Marketing & E-commerce.

1.8.Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die met Beukers Marketing & E-commerce een Overeenkomst heeft gesloten.

1.9. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan Beukers Marketing & E-commerce zijn Diensten aan Opdrachtgever levert, en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.

1.10. Partij(en): Beukers Marketing & E-commerce en Opdrachtgever tezamen of afzonderlijk.

1.11. Schriftelijk: Onder “Schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

1.12. Vertrouwelijke Informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een verstrekkende Partij en informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden behandeld.

1.13. Werknemer: De persoon die in dienst is van een van de Partijen, dan wel die op opdrachtbasis werkzaamheden verricht voor de betreffende Partij.


Artikel 2.         Toepasselijkheid en interpretatie

2.1.                       De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle volgende Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Beukers Marketing & E-commerce, indien Opdrachtgever de gelding ervan in eerdere Overeenkomsten met Beukers Marketing & E-commerce heeft aanvaard.

2.2.                       De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3.                       Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op de Overeenkomst voor zover Partijen dit Schriftelijk overeenkomen.

2.4.                       Indien een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

2.5.                       De administratie van Beukers Marketing & E-commerce is leidend, behoudens tegenbewijs van Opdrachtgever.

2.6.                       Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen verschillende documenten geldt de volgende rangorde: (i) aanvullende Schriftelijke en ondertekende afspraken; (ii) Overeenkomst; (iii) geaccordeerde Offerte; (iv) verwerkersovereenkomst; (v) Algemene Voorwaarden.


Artikel 3.         Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1.                       Alle Offertes en andere aanbiedingen van Beukers Marketing & E-commerce zijn vrijblijvend en geldig voor de duur van 14 dagen. Beukers Marketing & E-commerce is niet verplicht om een aanvaarding na het verstrijken van deze periode aan te nemen, maar indien Beukers Marketing & E-commerce daartoe overgaat, geldt de Offerte of het aanbod alsnog als aanvaard.

3.2.                       Beukers Marketing & E-commerce is alleen gebonden aan een, door een potentiële Opdrachtgever gedane, (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkende aanvaarding van een aanbod van Beukers Marketing & E-commerce, indien Beukers Marketing & E-commerce de afwijkende aanvaarding Schriftelijk uitdrukkelijk accepteert.

3.3.                       De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever van de Offerte van Beukers Marketing & E-commerce en het voldoen aan de daarbij door Beukers Marketing & E-commerce gestelde voorwaarden.

3.4.                       Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de Offerte of het aanbod, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Beukers Marketing & E-commerce werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Offerte of het aanbod vallen, dan wordt de Offerte of het aanbod als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Beukers Marketing & E-commerce verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten te leveren zonder een Offerte af te wachten.

3.5.                       De toepassing van artikel 227b lid 1 en 227c van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.


Artikel 4.         Uitvoering van de Overeenkomst

4.1.                       Beukers Marketing & E-commerce zal na de totstandkoming van de Overeenkomst zich inspannen om zo spoedig mogelijk te starten met de uitvoering van de Overeenkomst.

4.2.                       Door Beukers Marketing & E-commerce bekendgemaakte (lever)termijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen. Overschrijding van deze termijnen brengt Beukers Marketing & E-commerce niet in verzuim.

4.3.                       Oplevering van de Dienst vindt plaats na goedkeuring van Opdrachtgever, na ingebruikneming door Opdrachtgever of door in kennisstelling van Opdrachtgever, waarna een reactie daarop van Opdrachtgever is uitgebleven binnen zeven (7) dagen na in kennisstelling.

4.4.                       Opdrachtgever erkent dat zij geen instructiebevoegdheid heeft ter zake van het door Beukers Marketing & E-commerce te leveren Diensten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

4.5.                       Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Beukers Marketing & E-commerce aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Beukers Marketing & E-commerce worden verstrekt.

4.6.                       Indien en voorzover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Beukers Marketing & E-commerce het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst, zonder hiervoor (Schriftelijke) toestemming te vragen aan Opdrachtgever.

4.7.                       Producten en/of diensten van derden kunnen onderdeel uitmaken van de Overeenkomst. Indien dat het geval is, dan kunnen voor (het gebruik van) die producten en/of diensten aanvullend de voorwaarden van de derden gelden. Eventuele hiermee verband houdende kosten komen alleen voor rekening van Opdrachtgever als dat vooraf is overeengekomen.

4.8.                       Beukers Marketing & E-commerce is niet gehouden om werkzaamheden door Opdrachtgever aangewezen derden te laten verrichten. Opdrachtgever is aansprakelijk voor goederen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst die door of namens Opdrachtgever zijn voorgeschreven, of door een door Opdrachtgever aangewezen leverancier worden of zouden worden geleverd, alsmede voor de niet of niet tijdige levering daarvan.


Artikel 5.         Meerwerk

5.1.                       Op het Meerwerk zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

5.2.                       Indien er Meerwerk is verricht op verzoek of met toestemming van Opdrachtgever dan wordt het meerwerk vergoed door Opdrachtgever. Beukers Marketing & E-commerce mag weigeren aan zo een verzoek te voldoen dan wel in onderhandeling treden.

5.3.                       Voor Meerwerk waarvan Beukers Marketing & E-commerce kan aantonen dat het redelijkerwijs noodzakelijk is voor de levering van de Diensten, of dat redelijkerwijs volgt uit de instructies van Opdrachtgever, heeft Beukers Marketing & E-commerce geen toestemming nodig. Dergelijke werkzaamheden worden op basis van nacalculatie uitgevoerd tegen het tarief van Beukers Marketing & E-commerce dat geldt op het moment van de uitvoering van de werkzaamheden. Overige gemaakte kosten kunnen tevens in rekening worden gebracht.

5.4.                       Opdrachtgever aanvaardt dat Meerwerk vertraging kan opleveren bij de oplevering, bedoeld in artikel 4.5, van Diensten, ook indien er een tijdstip van de oplevering is overeengekomen. Opdrachtgever heeft voor die vertraging geen recht op schadevergoeding.

5.5.                       Indien zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) Meerwerk voordoet, dan ontstaat hierdoor geen grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst voor Opdrachtgever.

5.6.                       Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan Beukers Marketing & E-commerce zullen worden verrekend als zijnde Meerwerk. Beukers Marketing & E-commerce stelt Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk in kennis.


Artikel 6.         Verplichtingen Opdrachtgever

6.1.                       Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle (technische) informatie, beslissingen en gegevens die volgens hem nodig zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan Beukers Marketing & E-commerce worden verstrekt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan.

6.2.                       Indien nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst zorgt Opdrachtgever tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en/of de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht. Opdrachtgever zorgt daarbij dat Beukers Marketing & E-commerce kosteloos gebruik kan maken van een geschikte bergruimte, eventueel benodigde (nuts)voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht, telecom of rioleringsaansluiting.

6.3.                       Opdrachtgever draagt zorg voor schone, veilige en gezonde werkomstandigheden en is verplicht Beukers Marketing & E-commerce en diens Werknemers tijdig te waarschuwen voor gevaarlijke situaties.

6.4.                       Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden verhinderen of belemmeren.


Artikel 7.         Eigendomsvoorbehoud

7.1.                       Indien en voor zover de Overeenkomst voorziet in enige overdracht van eigendom dan wel de overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten van Beukers Marketing & E-commerce aan Opdrachtgever, blijven alle geleverde goederen eigendom van Beukers Marketing & E-commerce zolang Beukers Marketing & E-commerce geen volledige betaling van het gehele terzake overeengekomen bedrag heeft ontvangen.


Artikel 8. Intellectuele Eigendomsrechten

8.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Dienst berusten en blijven berusten bij Beukers Marketing & E-commerce of diens licentiegevers.

8.2. Opdrachtgever krijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de Dienst en de Materialen te gebruiken voor de duur van de Overeenkomst en in overeenstemming met de voorwaarden die in de Overeenkomst zijn vastgelegd.8.3. Opdrachtgever zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Beukers Marketing & E-commerce en/of haar licentiegevers, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het zonder toestemming geheel of gedeeltelijk openbaar maken en/of verveelvoudigen van het in het vorige lid bedoelde. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik of handelen inbreuk maakt op de Overeenkomst en de toepasselijke wetgeving.

8.4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding van Intellectuele Eigendomsrechten uit de Diensten te verwijderen of aan te passen. Het is tevens niet toegestaan om aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter uit de Diensten te verwijderen.

8.5. Het is Beukers Marketing & E-commerce toegestaan de (bedrijfs)naam, het logo en een algemene beschrijving van Opdrachtgever te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit. 


Artikel 9.         Geheimhouding

9.1.                       De inhoud van de Overeenkomst is in ieder geval Vertrouwelijke informatie.

9.2.                       Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk valt aan te merken, of door een van Partijen expliciet als vertrouwelijk is aangemerkt. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun Werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

9.3.                       De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende Partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.


Artikel 10.      Aansprakelijkheid

10.1.                    Beukers Marketing & E-commerce is jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst. Voor overige schade is Beukers Marketing & E-commerce niet aansprakelijk.

10.2.                    Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:

  1.     schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);

  2.     kosten voor het beëindigen en beperken van een datalek;

                                             III.     kosten voor herstelwerkzaamheden om dataverlies te voorkomen;

  1.     redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft moeten maken om Beukers Marketing & E-commerce er toe te manen de Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen;

  2.     redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is;

  3.     redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.

                                           VII.     redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt om de prestatie alsnog te laten voldoen aan de Overeenkomst.

10.3.                    Beukers Marketing & E-commerce zal zich inspannen de Overeenkomst zo zorgvuldig en veilig mogelijk uit te voeren. Beukers Marketing & E-commerce kan geen invloed uitoefenen op het uiteindelijke gebruik van het geleverde. Opdrachtgever is dan ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het resultaat van de Overeenkomst.

10.4.                    Oplevering van de Dienst ontslaat Beukers Marketing & E-commerce van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de Opdrachtgever ten tijde van de oplevering al had ontdekt, of redelijkerwijs had moeten ontdekken.

10.5.                    De totale aansprakelijkheid van Beukers Marketing & E-commerce voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Beukers Marketing & E-commerce, diens Werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot hetgeen de verzekeraar van Beukers Marketing & E-commerce uitkeert.

10.6.                    De aansprakelijkheid van Beukers Marketing & E-commerce met betrekking tot toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Beukers Marketing & E-commerce onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Beukers Marketing & E-commerce ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Beukers Marketing & E-commerce in staat is adequaat te reageren.

10.7.                    Beukers Marketing & E-commerce kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden, indien nakoming is verhinderd als gevolg van overmacht. Beukers Marketing & E-commerce kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die hiervan het gevolg is.

10.8.                    Onder overmacht wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan: storingen van publieke infrastructuur, gebrekkigheid van zaken, apparatuur of programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Opdrachtgever het gebruik heeft voorgeschreven, onbeschikbaarheid van Werknemers, overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen, pandemie, stakingen, oorlogen, terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.

10.9.                    Indien een overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen duurt, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar voor het overige verschuldigd zullen blijven.

10.10.                Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen een redelijke termijn, maar in ieder geval binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Beukers Marketing & E-commerce meldt.

10.11.                Opdrachtgever vrijwaart Beukers Marketing & E-commerce voor alle aanspraken van derden (waaronder klanten van Opdrachtgever), ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Dienst.


Artikel 11.      Duur en einde van de Overeenkomst

11.1.                    De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Indien er geen duur is opgenomen dan geldt dat de Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur tot op het moment van wederopzegging van de Dienst.

11.2.                    Indien er een Overeenkomst voor onbepaalde duur wordt aangegaan dan kan na verloop van één jaar (12 kalendermaanden) de Overeenkomst Schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden.

11.3.                    Indien er een Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan dan wordt deze aangegaan voor de duur welke is opgenomen in de Overeenkomst en wordt deze telkens stilzwijgend verlengd met eenzelfde termijn, tenzij de Overeenkomst voor het einde van de duur van de Overeenkomst Schriftelijk wordt opgezegd door Opdrachtgever met in achtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden.

11.4.                    In geval van opzegging zal Opdrachtgever het volledige bedrag moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor Beukers Marketing & E-commerce uit de opzegging voortvloeien. Beukers Marketing & E-commerce zal het reeds voltooide werk dan opleveren. Indien de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door Beukers Marketing & E-commerce te maken kosten, wordt de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die Beukers Marketing & E-commerce over het gehele werk zou hebben gemaakt. De bedragen blijven na beëindiging van de Overeenkomst verschuldigd en zijn vanaf de dag van opzegging direct opeisbaar.

11.5.                    Beukers Marketing & E-commerce mag de Overeenkomst op elk moment opschorten of opzeggen indien:

  1.     Opdrachtgever failliet is verklaard;

  2.     Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;

  III.     De onderneming van Opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd.

11.6.                    Indien Opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot een wezenlijke verplichting jegens Beukers Marketing & E-commerce, dan is Beukers Marketing & E-commerce gerechtigd de Overeenkomst op te schorten of op te zeggen.

11.7.                    Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de Overeenkomst voort te duren, blijven ook na het einde van de Overeenkomst onverminderd van kracht en zijn van toepassing op Opdrachtgever en diens rechtsopvolgers.


Artikel 12.      Prijs

12.1.                    Opdrachtgever betaalt Beukers Marketing & E-commerce het bedrag zoals vermeld in de Overeenkomst. Alle door Beukers Marketing & E-commerce genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.

12.2.                    Indien een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft Beukers Marketing & E-commerce het recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

12.3.                    Beukers Marketing & E-commerce is gerechtigd de prijzen jaarlijks, gedurende de maand januari, met maximaal het percentage van 10 procent te verhogen, zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de Overeenkomst op te zeggen.

12.4.                    Prijzen kunnen daarnaast te allen tijde door Beukers Marketing & E-commerce tussentijds worden verhoogd indien de tarieven van haar toeleveranciers van bijvoorbeeld stroom, datacenter, software en (public) cloud-oplossingen stijgen. Voorgaande zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de Overeenkomst op te zeggen.

12.5.                    Indien een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft Beukers Marketing & E-commerce het recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.


Artikel 13.      Betaling

13.1.                    Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen.

13.2.                    Opdrachtgever is niet gerechtigd om enige op Opdrachtgever rustende betalingsverplichting te verrekenen met enige vordering op Beukers Marketing & E-commerce uit welken hoofde dan ook.

13.3.                    Opdrachtgever is vanaf de vervaldatum van de factuur van rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Beukers Marketing & E-commerce is dan gerechtigd de Opdrachtgever het gehele verschuldigde bedrag, alsmede de vanaf de vervaldag over het verschuldigde bedrag berekende rente ad één (1) procent per maand, dan wel, indien hoger, de wettelijke handelsrente in rekening te brengen.

13.4.                    Bij een niet-tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, met inbegrip van de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.

13.5.                    Indien Beukers Marketing & E-commerce gerede twijfel heeft over de voldoening van de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever, is Beukers Marketing & E-commerce gerechtigd een bankgarantie of borgstelling te verlangen, dan wel een waarborgsom te vorderen. Het bedrag daarvan zal niet hoger zijn dan het bedrag dat Opdrachtgever in redelijkheid gedurende zes (6) maanden verschuldigd zal zijn.


Artikel 14.      Wijziging Algemene Voorwaarden

14.1.                    Beukers Marketing & E-commerce behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging.

14.2.                    Wijzigingen worden bekend gemaakt via https://joshuabeukers.com/nl/, per e-mail aan Opdrachtgever, of een ander kanaal waarvan Beukers Marketing & E-commerce kan bewijzen dat de bekendmaking is verzonden naar Opdrachtgever.

14.3.                    Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang, wijzigingen op grond van de wet en wijzigingen in het voordeel van Opdrachtgever, kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.


Artikel 15.      Slotbepalingen

15.1.                    Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15.2.                    Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Beukers Marketing & E-commerce gevestigd is.

15.3.                    Beukers Marketing & E-commerce is gerechtigd om zijn rechten en plichten, die voortvloeien uit de Overeenkomst, zonder (Schriftelijke) toestemming van Opdrachtgever over te dragen aan een derde partij die Beukers Marketing & E-commerce of de bedrijfsactiviteiten van Beukers Marketing & E-commerce overneemt.


Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

Beukers Marketing & E-commerce
Adres: Dokter van Deenweg 108, 8025BK Zwolle
E-mailadres: [email protected]
Telnr.: 038 2022365
KvK-nummer: 81541465 
Btw-nummer: NL003575841B67